Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu a rezervačního systému umístěného na internetové adrese: www.moveenergy.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Pavla Radová se sídlem podnikání na adrese Řepov 61, 293 01 Mladá Boleslav, indentifikačním číslem 62004255 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Obecního živnostenského úřadu Mladá Boleslav (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.moveenergy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivocst ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za navrácení služeb, jestliže tyto služby ze své podstaty nemůžou být navráceny obvyklou poštovní cestou. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Prodávané služby

Kupující může přes webové rozhraní prodávajícího nakoupit:

 • jednorázový vstup na danou lekci,
 • fitness doplňky stravy,
 • kredit.

Plné informace o nakoupených produktech budou uchovány na jeho registrovaném profilu. Platnost zakoupeného kreditu je 12 měsíců. Platnost časové permanentky vyplývá z období, na které si ji kupující zaplatí.

Cena služeb, platební podmínky, informace o platbě

Cena služeb se řídí platným ceníkem na webových stránkách fitness centra a je zároveň vždy zobrazena u možnosti nákupu produktu (služby). Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího
 • jednou z akceptovaných benefitních karet.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením služeb kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Storno podmínky služeb fitness centra

Nakoupený kredit lze využít pro nákup fitness doplňků stravy i na skupinové lekce pořádané prodávajícím.

Skupinové lekce podléhají těmto pravidlům:

 • rezervace služeb provádí výhradně registrovaný uživatel přes online rezervační systém na webu fitness centra,
 • Při online rezervaci a platbě online je rezervace závazná.
 • Při rezervaci lekce online a platbě online peněženkou jsou storno podmínky následujicí:
  • Zrušení rezervace v den rezervované lekce do 12:00h – bez poplatku
  • Zrušení rezervace v den rezervované lekce po 12:00h – storno poplatek ve výši 100 %
 • odhlášením rezervace s dostatečným časovým předstihem, se klient vyhne placení nevyužité služby a umožní ostatním zákazníkům využít volné místo,
 • v případě, že nebude na lekci přihlášený minimální počet 3 osob, může být zrušena (o jejím případném zrušení bude klient informován),
 • při změně instruktora oproti stálému rozvrhu, bude tato změna zaznamenána do online rozvrhu v rezervačním systému,
 • rezervace online je možné provádět na 15 dní dopředu,
 • náhradníci jsou vpouštěni lekci současně s jejím začátkem,
 • pro atypické rezervace kontaktujte přímo majitele na info@moveenergy.cz

Pro jakékoliv informace se může klient obracet na recepci fitness centra.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví za služby zaplacením celé kupní ceny služeb.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@moveenergy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Reklamační podmínky

Obecně platí, že spotřebitelé mají při uzavření smlouvy na internetu možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření i bez uvedení důvodů (neplatí pro nákupy na firmu). 

 

Pokud by se vám zdálo, že služby, které od nás dostáváte objektivně neodpovídají standardům, můžete uplatnit reklamaci na e-mailu info@moveenergy nebo na adrese našeho sídla. V reklamaci uveďte vaše identifikační údaje, co a proč reklamujete, kdy jste u nás nakoupili a jak si přejete reklamaci vyřídit. Pokud vadu půjde odstranit, můžete žádat nápravu nebo přiměřenou slevu z ceny.

O reklamaci rozhodneme bez zbytečného odkladu a vyřídíme ji do 30 dnů. Po vyřízení vám vydáme reklamační protokol o tom, jak jsme reklamaci vyřídili. Ten vám pošleme na e-mail nebo na vaši adresu. Upozorňujeme však, že nelze reklamovat jen z důvodu, že služba nenaplnila vaše subjektivní očekávání. Zároveň nelze reklamovat výsledek služby pouze službu samotnou.

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

Jako spotřebitelé se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje prodávajících, bez předchozího souhlasu kupujícího, nebudou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby

Kupující souhlasí s tím, aby sportovní centrum Move Energy (dále jen „pořizovatel“) pořídilo fotografie osoby kupujícího. Dále souhlasí s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. Webové stránky, FB, tiskoviny).

Kupující dále souhlasí s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

Kupující prohlašuje, že výše uvedenému textu plně rozumí a stvrzuje ho svým jednorázovým nákupem, popřípadě registrací na webových stránkách www.moveenergy.cz.

Obchodní podmínky jsou v tomto znění platné od 15.09.2020.