Provozní řád

Provozní řád
Provozovatel:

PAVLA RADOVÁ se sídlem firmy: Řepov 61, Mladá Boleslav 293 01 IČ: 62004255

Adresa provozovny:

CENTRUM ZUZKA, HAVLÍČKOVA 1444, MLADÁ BOLESLAV 293 01

Tel.: +420 777 936 780

Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí viz: rozvrh lekcí

Kontaktní údaje:

E-mail: info@moveenergy.cz

Webové stránky: www.moveenergy.cz

Odpovědný vedoucí: Pavla Radová

PROVOZNÍ  PODMÍNKY

– Studio je určeno ke cvičení jógy, k rehabilitacím a rekondicím, LTV a osteopatickým technikám.

– Studio je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je veřejně k dispozici. Poslední možnost vstupu do studia je v souladu s   aktuálním rozvrhem cvičení.

– Ceny nabízených služeb jsou stanovené v aktuálním ceníku.

– Ve studiu obsluhuje klienty daný lektor, který má lekci anebo fyzioterapeut, který má pozvaného klienta k proceduře

– Vstup do sálů je povolen pouze v ponožkách nebo naboso ve vhodném oblečení na lekci v závislosti na druhu praxe. K převlékání a odložení oblečení slouží šatny, ale klient si zde věci nechává na vlastní odpovědnost.

– V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v uzavíratelných plastových či plechových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

– Klienti se ve studiu chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení.

– Klienti odpovídají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu.

– Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech klientů v prostorách studia, pokud nejsou uzamčeny v prostorách k tomu určených.

– Klienti provádějí v prostorách studia praxi pod odborným lektorským dohledem.

– Klienti provádějí praxi na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorkou či fyzioterapeutem vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient  v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik.

CENY A SLUŽBY

– Klient se zavazuje platit ME za poskytované lekce jógy, kterých se zúčastní, cenu v souladu s aktuálně platným  ceníkem ke dni účasti na lekci jógy. ME si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení.

-přihlášení na lekci probíhá výhradně online na stránkách ME  a klient  se tímto zavazuje uhradit cenu za službu jak je uvedeno v ceníku ME kde je rezervace závazná a nevratná,  přihlášením k lekci souhlasí s provozním řádem ME.

-v případě zrušení služby ze strany ME je vrácena celková částky ceny za službu objednanou klientem.

-Veškeré ceny uvedené v Ceníku jsou včetně DPH ve výši 21 %.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ PO UKONČENÍ HODINY – LEKCE

– Zdržovat se ve studiu bezdůvodně není dovoleno.

–  Klient nesmí vstupovat do technického zázemí studia.

– Klienti užívají prostory studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

– Klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele studia.

– Stravování probíhá mimo vyšetřovací a cvičební prostory.

PRVNÍ POMOC A HYGIENA PROVOZU

Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička a proškolený personál.

Tento provozní řád Move Energy je platný od 7.2.2022