Provozní řád

Provozní řád

Provozovatel:

PAVLA RADOVÁ se sídlem firmy: Řepov 61, Mladá Boleslav 293 01 IČ: 62004255

Adresa provozovny:

HAVLÍČKOVA 1444, MLADÁ BOLESLAV 293 01

Tel.: +420 777 936 780

Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí viz: rozvrh lekcí

Kontaktní údaje:

E-mail: info@moveenergy.cz

Webové stránky: www.moveenergy.cz Odpovědný vedoucí: Pavla Radová

PROVOZNÍ ŘÁD

1.      Při vstupu do prostor sportovního centra je každý klient povinen uložit svou venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti recepce včetně dětí a jejich doprovodu.

2.      Klienti si mohou své oblečení uložit do šatních skříněk. Klíč od šatní skříňky naleznou u každé z nich a po celou dobu návštěvy si ho ponechají u sebe, popřípadě ho odloží na vyžádání na recepci centra. Po dobu své návštěvy je klient odpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 500 Kč.

3.      V prostorách šaten jsou klienti povinni dbát zvýšené opatrnosti a pohybují se na vlastní nebezpečí.

4.      Move Energy nenese žádnou odpovědnost za cennosti uložené v šatní skříňce (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Pro cenné věci je možné použít uložení na recepci centra. Vstup do centra a prostor recepce Move Energy je monitorován. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty  nebude brán zřetel.

5.      Move Energy akceptuje benefitní karty Activepass, Flexipass, Edenred a Multisport. V připadě požití jedné ze zmíněných benefitních karet, je klient povinen doplatit rozdíl ceny mezi částkou poskytnutou benefitní kartou a aktualní cenou za danou lekci.

6.      Vstup do cvičebního sálu je povolen pouze klientům, kteří na recepci uhradili cenu za příslušnou lekci, či kterým k tomu dá výslovný pokyn personál Move Energy.

7.      Vstup do cvičebního sálu je klientům povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení včetně obuvi.

 

8.      Při cvičení nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav a Move Energy nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému lektorovi.

9.      Cvičební lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů a každý klient je povinen dbát jejich pokynů vztahujících se k cvičení a cvičebním pomůckám. V opačném případě nenese Move Energy žádnou odpovědnost za vzniklé úrazy, zranění či jinou újmu.

10.   Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Move Energy na vlastní nebezpečí.

11.   Po skončení lekce je každý klient povinen uklidit po sobě vypůjčené pomůcky.

12.   Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem sportovního centra a dbát na dodržování pořádku v prostorách Move Energy.

13.   V prostorách centra je zakázáno:

konzumovat vlastní potraviny s vyjímkou prostorů recepce, kde je k tomu vytvořena zóna s posezením.

kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm; nebo

požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.

14.   V prostorách sportovního centra je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

15.   Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat či poškozovat vybavení a prostory centra Move Energy.

16.   Klienti odpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu a za ztrátu či poškození majetku Move Energy, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

17.   Klient nedodržující tento Provozní řád může být z centra vykázán personálem Move Energy.

18.   Každý klient vstupem a pohybem v prostorách sportovního centra Move Energy za účelem účasti zejména na lekcích potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

19.   Tento Provozní řád Move Energy je platný a účinný od 15. 09. 2021.